Millaisia sisältöjä on tarkoituksenmukaista opiskella blogien avulla?

”Ymmärrän, että blogityöskentelystä voi olla apua monessa aiheessa, mutta en keksi, miten tietotekniikkaa voisi opettaa blogien avulla”, harmitteli kollegani hankkeen alkuvaiheessa. Mikäli kurssin sisältö on erilaisten ohjelmien käytön opettelua, blogien käyttö voikin olla epätarkoituksenmukaista. Blogiverkostossa opiskelijoiden vuorovaikutus ja tiedon jakaminen ovat keskeisiä, eikä ohjelmistojen käytössä ole välttämättä juurikaan keskusteltavaa. Ohjelmisto toimii tietyllä tavalla ja kun sen toiminnot hallitaan, aihe on loppuunkäsitelty (?). Opiskelija ei hyödy tuotosten jakamisesta, kun kaikkien lopputulema on identtinen tai samankaltainen.

Aina kun käsiteltävä aihe avautuu useammiksi näkökulmiksi, joiden tueksi vaaditaan erilaisia perusteluja, blogiverkostotyöskentelyn hyödyt käyvät ilmeisiksi. Jos aihe ei tarjoa tilaa yksilön luovalle panokselle tai mahdollista useita vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, verkostomainen opiskelu blogien avulla ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista.

Väittäisin kuitenkin, että blogeista voi olla paljon hyötyä tietotekniikan opiskelussa.  Esimerkiksi web-suunnittelu sisältää monimutkaisia ongelmia, joista riittää paljon keskusteltavaa. Jokainen suunnitteluprojekti sisältää suuren määrän sivuston sisältöön, rakenteeseen, ulkoasuun, käytettävyyteen ja tekniseen toteutukseen liittyviä ratkaisuja. Kaikkiin sivustoihin liittyy omia erityisiä ongelmia, joihin ei ole olemassa valmiita ratkaisuja, minkä vuoksi työ vaatii luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Suunnitteluprosessiin osallistuvalla datanomilla tulisi olla perustava ymmärrys tästä kokonaisuudesta, eikä esimerkiksi vain teknistä osaamista tiettyjen ohjelmistojen käytössä.

Työkalujen käytön harjoittelu on kuitenkin välttämätön vaihe, ennen kuin monimutkaisempiin ongelmiin voidaan alkaa paneutua. Omalla kurssillani työvälineohjelmien (WordPress & Dreamweaver) käyttöä harjoiteltiin melko perinteisesti. Harjoittelimme kuinka blogiartikkeli julkaistaan, teema asennetaan tai kuinka lisäosia (”plugins”) käytetään, ja opiskelijat kokeilivat toimintoja omassa blogissaan. Vasta kun koko ryhmä oli saavuttanut perustaidot ohjelmistojen käytössä, aloimme työskennellä enemmän verkostomaisesti.

Tässä vaiheessa opiskelijat saivat pohdittavakseen astetta monimutkaisempia ongelmia, kuten

  • millaisia blogiartikkeleita pidetään yleisesti blogikulttuurissa onnistuneina?
  • millainen teema kannattaa valita mihinkin käyttötarkoitukseen (esim. henkilökohtainen blogi, pienyrityksen kotisivu, yhteisön web-foorumi, nettikauppa jne.)?
  • miten eri lisäosien avulla voidaan toteuttaa sivustolle toiminnot, joita asiakas tarvitsee (esim. tyypillinen ravintolan sivusto)?

Työkalujen hallinnasta siirryttiin siis sisältöihin, joita työkaluilla tuotetaan ja muokataan. Tämän tyyppiset tehtävät, joissa vaaditaan kriittisen ajattelun, argumentoinnin ja perustelemisen taitoja, sopivat paremmin blogiympäristöön. Tähän vaiheeseen siirtyminen kuitenkin edellyttää, että  perustiedot ja -taidot ovat opiskelijalla jo jotenkin hallussa.

Valitse tarkoituksenmukaiset välineet

Eri tavoitteisiin sopivat erilaiset opetusmenetelmät, eikä yhtä sapluunaa kannata väkisin soveltaa kaikkeen opetukseen. Välineet kannattaa valita niin, että ne tukevat kulloistakin tavoitetta. Blogiverkostotyöskentely on yksi työtapa muiden joukossa ja se voi tavoitteista riippuen edesauttaa oppimista tai hankaloittaa sitä.

Toisaalta moniin aiheisiin voi löytää sellaisen lähestymistavan, mitä blogiverkostotyöskentely voi tukea. Tällöin kyse on opettajan valinnoista: millaista osaamista hän haluaa painottaa kurssilla ja millä keinoin tähän tavoitteeseen päästään.

Omalla kurssillani halusin painottaa opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä, luovaa ongelmanratkaisua sekä ryhmätyötaitoja. Jotta blogiverkostosta olisi ollut opetuksen kannalta mahdollisimman paljon hyötyä, jouduin pohtimaan opetusta uuden opiskeluympäristön lähtökohdasta. Tämän seurauksena muokkasin aikaisempia tuntisuunnitelmiani ja otin oppisisältöihin uuden lähestymistavan. Pyrin jäsentämään oppisisältöjä avoimiksi kysymyksiksi, etsimään näiden ratkaisua tukevia web -tietovarantoja ja pohtimaan tehtävänantoja siltä kannalta, miten hedelmällisiä vuorovaikutuksen mahdollisuuksia ne tarjoaisivat oppilaille. Tämän taustalla oli ajatus ohjata oppilaita oivaltamaan itse ja yhteistyössä toistensa kanssa ennemmin kuin tarjota heille valmiiksi pureskeltuja vastauksia.

Suositus: Pohdi, mitä sisältöjä on tarkoituksenmukaista opiskella blogiverkostossa. Älä yritä käyttää blogeja väkisin kaikessa opetuksessasi – valitse välineet niin, että ne tukevat kulloisiakin pedagogisia tavoitteita. 

Suositus: Blogit ovat hyvä väline silloin, kun oppimisen tuloksena syntyy jokin julkaistava ja jaettava tuotos (artikkeli, presentaatio, video…). Lisää hyötyä saadaan, jos näiden tuotosten ympärillä on mielekästä vuorovaikuttaa (tuotokset yksilöllisiä ja erilaisia).