Laajat opintokokonaisuudet blogiympäristössä

Blogityöskentely osana opintopolkua

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kytkeä blogien avulla tapahtuva portfoliotyökentely tiiviimmin osaksi koko opintopolkua. Esimerkiksi työharjoittelupaikat ovat olleet kiinnostuneita portfolioista, sillä he haluaisivat tietää enemmän hakijoista.

Sähköinen portfolio on työnantajan näkökulmasta paljon enemmän kuin perinteinen ansioluettelo. Sen avulla työnantaja saa konkreettista näyttöä hakijan osaamisesta. Sosiaalinen media on jo nyt tärkeä osa rekrytointeja ja sen roolin ennakoidaan kasvavan. LinkedIn ja Twitter-profiilit voivat olla hyödyksi, mutta kaikkein tehokkain tapa vakuuttaa työnantaja on oma blogisivusto.

Kun opiskelija tekee töitä bloginsa parissa koko opiskelujensa ajan, hänellä on mahdollisuus kehittyä ja oppia käyttämään tehokkaasti sen toimintoja. Opintojen aikana blogiin kertyy paljon sisältöä, jolloin sen tarkoituksenmukainen järjestäminen nousee tärkeään rooliin.

Suuren tietomassan hallinta blogiympäristössä

Blogiympäristössä on tehokkaat työkalut suurten tietomäärien järjestämiseen ja hallintaan. Avainsanat, kategoriat ja hyperlinkit tarjoavat opiskelijalle kätevän tavan jäsentää kokonaisuuksia, liittää sisältöjä toisiinsa ja luoda yhteyksiä asioiden välille. Jos opiskelija työstää blogiympäristössä suurempaa opintokokonaisuutta kuten opinnäytetyötä, hän voi tehdä sitä osissa, jotka voidaan kytkeä yhteen asiasanoituksen ja hyperlinkkien avulla.

Useimmilla opiskelijoilla on vaikeuksia hahmottaa laajaa työtä, varsinkin sen alkuvaiheessa. Alussa opiskelijalla on luultavasti vain muutamia ajatuksen aihioita, joita hän lähtee työstämään eteenpäin. Tämä on luonnollinen osa tutkivaa oppimisprosessia – mikäli tulokset olisivat jo tiedossa, ei työskentelyssä olisi mieltä.

Laajaa työtä on helpointa alkaa kirjoittamaan pienempinä palasina, kuten blogiartikkeleina. Blogiartikkeli on sopivan pituinen kokonaisuus, jonka voi kirjoittaa muutamassa tunnissa. Lyhyehkön artikkelin kirjoittaminen motivoi, sillä nautimme saadessamme jotakin valmista aikaiseksi, olipa se sitten vain pieni osanen työn lopullisesta kokonaisuudesta.

Blogiympäristössä työprosessi voi kulkea vaikkapa seuraavalla tavalla. Blogia voi aluksi käyttää luonnosmaisesti pienten huomioiden kirjaamiseen, ajatusten aihioiden kehittelemiseen ja muistiinpanojen tekemiseen lähdekirjallisuuden pohjalta. Vähitellen näistä aineksista rakentuu pidempiä ajatuskulkuja, selkeämpiä kokonaisuuksia ja johdonmukaisia näkökulmia. Blogiartikkelin luonnosta voi työstää prosessimaisesti, kunnes siitä kehittyy jotain valmiimpaa. Lopulta artikkeleiden massasta alkaa nousta esiin niitä yhdistäviä piirteitä ja työn suurempi kokonaisuus, ”punainen lanka”, alkaa hahmottua.

Avainsanat, kategoriat ja hyperlinkit

Kokonaisuuden jäsentämisen prosessia voi helpottaa merkittävästi avainanoittamalla (tag) artikkelit. Avainsanoja pohtiessa joutuu astumaan hetkeksi taaksepäin, katsomaan työstämäänsä artikkelia laajemmasta perspektiivistä ja suhteuttamaan sen toisiin artikkeleihin. Yhtenä onnistuneen avainsanan piirteenä voidaan pitää sitä, että se on tarpeeksi yleinen liittämään artikkeleita yhteen, mutta tarpeeksi erityinen erottamaan asiakokonaisuuksia toisistaan. Siten avainsanoittaminen auttaa hahmottamaan, miten sisällöt liittyvät toisiinsa ja minkä suurempien teemojen alle ne voidaan jäsentää.

Avainsanapilvessä (tag cloud) sanojen fonttikoko määräytyy niiden käyttöfrekvenssin mukaan. Kun asiasanalistaa katsoo, huomaa heti, että sieltä nousee esiin tiettyjä sanoja. Tämä voi auttaa hahmottamaan, mikä on työssä keskeistä sisältöä, mitkä sivuseikkoja.

Myös kategorioita voi hyödyntää materiaalin järjestämisessä. Niiden erityispiirre on mahdollisuus rakentaa kategorioiden hierarkioita. Siten kategorioista voi käyttää esimerkiksi koko työn sisällysluettelon orgaaniseen rakentamiseen. Avainsanoituksen ja kategorioiden käytön kautta työn rakenne jäsentyy: mikä sisältö muodostaa oman lukunsa, mitkä artikkelit sopivat luvun alakohdiksi.

Kolmas keino rakentaa yhteyksiä eri artikkelien välille on käyttää hyperlinkkejä. Jos ottaa tavaksi viitata aikaisempiin artikkeleihinsa sopivissa yhteyksissä, on niistä myöhemmin huomatavasti helpompi koostaa eheä kokonaisuus. Linkitys auttaa hahmottamaan esimerkiksi erilaisia tekstin etenemisen mahdollisuuksia. Parhaimmillaan asiatekstissäkin on eräänlainen ”juoni”, joka etenee johdonmukaisesti ja pitää lukijan mielenkiintoa yllä.

Hyperlinkeillä voi myös viitata blogisivuston ulkopuolelle web-lähteisiin. Ulkoiset viittaukset auttavat kontekstualisoimaan omaa työtä: mihin keskusteluihin ja laajempiin ongelmakenttiin oma työ liittyy ja mikä on sen positio tässä diskurssissa.

Lisäksi blogissa on mahdollisuus kommentoida omia artikkeleita, jolloin näkee selvemmin oman työprosessinsa etenemisen. Usein lopputyössä kuvataan myös työprosessia, joten uusien oivallusten erottaminen leipätekstistä kommentteihin voi olla jossain tapauksessa hyödyllistä.

Ohjaaminen pitkäaikaiseen blogityöskentelyyn

Johdatin opiskelijat pohtimaan, kuinka heidän kannattaa järjestää bloginsa sisältö niin, että se olisi heidän itsensä sekä lukijan kannalta helpoimmin navigoitavissa. Havainnollistin järjestämisen ongelmia ja onnistuneita ratkaisuja erilaisten blogiesimerkkien avulla. Opiskelijat saivat tehtäväksi pohtia oman bloginsa navigointiratkaisuja ja ehdotukset jaettiin ryhmän kesken. Jos opiskelijat oppivat kiinnittämään huomiota sisällön hallintaan alusta asti, he välttävät suuremmat ongelmat pidemmällä tähtäimellä.

Käytännön esimerkkejä

Jos blogityöskentelyä käytetään useilla kursseilla, voi olla hyvä idea sopia opiskelijoiden ja opettajien kanssa yhteisestä järjestämiskäytännöstä. Yksi mahdollisuus on luoda oma kategoria jokaista kurssia varten ja nimetä tämä kategoria ”kurssit”. Tällöin sekä opettajien että opiskelijoiden on helppo löytää tiettyyn kurssiin liittyvä sisältö klikkaamalla kyseistä kategoriaa.

Kurssiblogissa taas voi olla kätevintä luoda jokaiselle tehtävänannolle oman kategoriansa, jolloin siitä on helppo löytää kaikki tiettyyn tehtävään liittyvä sisältö. Mahdollisuuksia on monia, eikä mitään patenttiratkaisua ole olemassa.

Suositus: Johdata opiskelijat pohtimaan sisällön järjestämistä blogissaan  jo varhaisessa vaiheessa – näin he välttyvät ongelmilta pidemmällä tähtäimellä. Näytä, kuinka avainsanat, kategoriat ja hyperlinkitys voivat auttaa selkiyttämään navigointia ja järjestämään opintokokonaisuuksia.

Suositus: Kannusta opiskelijoita työstämään laajoja opintokokonaisuuksia (esim. lopputyö)  blogiympäristössä. Blogissa työn saa kätevästi jaettua pienempiin, helpommin hahmotettaviin osiin – blogiartikkeleihin. Pienempien, saavutettavissa olevien asiakokonaisuuksien työstäminen motivoi. Toisaalta osista käsin voi alkaa hahmottaa kokonaisuutta: Kun ottaa tavaksi avainsanoittaa ja kategorisoida muistiinpanonsa, voi blogissa hallita suuria tietomääriä.