Blogityöskentelyyn perehdyttäminen

Blogiverkostoympäristö ja siihen liittyvä oppimisprosessi poikkeaa siitä, mihin suurin osa opiskelijoista oli tottunut. Sosiaalisen median välineitä oli hyödynnetty vapaa-ajan aktiviteeteissa, mutta vähän opintojen yhteydessä. Jotkut opiskelijat seurasivat blogeja, mutta vain harvat olivat itse kokeilleet bloggaamista. Tästä syystä oli tärkeää perehdyttää opiskelijat alussa uuteen oppimisympäristöönsä ja sen avaamiin oppimismahdollisuuksiin.

Blogiverkosto vaikuttaa monin tavoin oppimisprosessiin. Esimerkiksi opettajan ja oppilaiden roolit poikkesivat kurssilla tavanomaisesta – opiskelijoilta odotettiin tavallista enemmän itseohjautuvuutta ja opettajalta siirtymistä asiantuntijaroolista fasilitoivampaan rooliin. Monet opiskelijat eivät myöskään olleet tottuneet aikaisemmissa opinnoissaan prosessia korostavaan työskentelytapaan, tuotosten jakamiseen ja yhteisölliseen tiedon rakenteluun. Opiskelijat olikin syytä tehdä tietoisiksi kurssin työtapaan liittyvistä odotuksista ja luoda heille kokonaiskuva oppimisprosessin kulusta blogiverkostossa.

Perehdytys – tehtävä

Kurssin alkuvaiheessa opiskelijoille annettiin tehtäväksi pohtia kolmea kurssin onnistumisen kannalta keskeistä aihetta: ”blogi henkilökohtaisena tilana ja opintopäiväkirjana”, ”jakaminen ja yhteisöllinen tiedon tuottaminen” sekä ”netiketti ja palautteen antaminen”. Tehtävänä oli kirjoittaa  blogiartikkeli valitsemastaan aiheesta ja kommentoida muiden tuotoksia.

Tehtävän tarkoitus oli saada oppilaat pohtimaan aktiivisesti uuden oppimisympäristönsä mahdollisuuksia ja rajoitteita. Samalla pyrittiin luomaan pohjaa yhteisölliselle, keskusteluun ja jakamiseen perustuvalle toimintakulttuurille. Tavoitteena oli motivoida opiskelijat jakamaan tietojaan ja kokemuksiaan ja ymmärtämään siitä ryhmälle koituvat hyödyt. Jotta opiskelijoiden vuorovaikutus kehittyisi hedelmälliseen suuntaan, oli myös tärkeää luoda yhteiset pelisäännöt kommentointiin ja palautteen antamiseen. Seuraavassa erään opiskelijan pohdintaa opintopäiväkirjablogin kirjoittamisesta:

”Opintopäiväkirjablogin kirjoittaminen voi edesauttaa oppimistani monin tavoin. Kun kirjoitan blogiin en vain kuuntele ja opettele ulkoa opettajan kertomia asioita vaan joudun havaitsemaan ja oivaltamaan itse asioita. Opiskelu blogin avulla on melko itsenäistä ja tällöin opiskelijalla on enemmän vastuuta omasta opiskelustaan ja tämä saa opiskelijan todennäköisesti paneutumaan opittavaan asiaan paremmin. Tällöin aiheen näkökulmakin on opiskelijan itse päätettävissä eikä vain opettajan näkökulma merkitse kaikkea. Myös oma luovuus pääsee paremmin esille, kun opettaja ei ole koko ajan kertomassa mitä tehdä. Myös kommentit ja arvostelut (jos tehtävä julkaistaan kaikille) voivat parhaimmillaan auttaa opiskelijaa tunnistamaan keskeiset kehitystarpeensa ja suuntaamaan toimintaansa.”

Opiskelijat kokivat, että tehtävä auttoi heitä ottamaan haltuun blogiverkostoympäristöä ja siihen liittyviä toimintamalleja. Se sai heidät myös kokemaan ympäristön enemmän omakseen ja sitoutumaan yhteiseen oppimisprojektiin. Blogiverkoston käyttöön liittyvät hyödyt eivät olleet aluksi mitenkään ilmeisiä opiskelijoille, mutta tehtävä auttoi niiden tiedostamisessa ja ymmärtämisessä.

Suositus: Perehdytä opiskelijat kurssilla käytettyyn oppimisympäristöön – älä oleta, että he osaisivat automaattisesti toimia siellä. Johdata opiskelijat itse pohtimaan oppimisympäristönsä mahdollisuuksia, jotta he saisivat siitä kaiken hyödyn irti. Tekninen käytön opastus ei usein riitä – uusien toimintamallien haltuun ottamisessa saattaa olla enemmän työtä.